การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก

นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร

หลักสูตรปีการศึกษา 2557

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การเสนอหลักสูตรและรายวิชา

การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป

ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)

การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับป.ตร

การให้บริการกลุ่มวิชาโท

การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

 

สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา

ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น

 

 

ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 

การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

 

บุคลากร

 

 

สถานที่ติดต่อ

 

คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโครงการทุนจุฬาฯ ดุษฎีพิพรรธน์ ประจำปี 2559

 

++ ใบสมัครขอรับทุน  ++ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก(นิสิตวิจัย)

 

 

Scholarship Program for Neighboring Countries
Application Form

ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร 14 หลัก

คู่มือการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารใช้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คุณภาพสำหรับการประเมินหลักสูตรแปลมาจาก AUN Actual Quality Assessment of Programme Level : Version No. 2.0 ; October 2014
ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 " [ ดูรายละเอียด ]

Powerpoint การประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามารตรา 44 แห่งพระราชบัณญัติจุฬาฯ พ.ศ. 2551 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ วันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ]

 

ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)

แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด

การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  

ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

CHE QA ONLINE ในระดับหลักสูตร

 

- คู่มือการใช้งาน

 

- แบบฟอร์มการเพิ่มชื่ออาจารย์

 

 

การดำเนินการกรณีนิสิตกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการศึกษา (กรณีคณะที่นิสิตสังกัดมิใช่เจ้าของรายวิชาที่นิสิตกระทำผิด)

 

ประกาศ จุฬาฯ พ.ศ. 2558 [ คลิก ]

 

ขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศ พ. ศ. 2558 [คลิก ]

 

 

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

 

ตัวอย่างหนังสือแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายปกครองแก่นิสิตที่กระทำผิด

 

แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

 

 

 

โครงการสนับสนุนภาควิชาให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

โครงการ

 

แบบเสนอขอการสนับสนุนการเปิดสอน

 

แบบฟอร์มแสดงการยินยอมของนิสิต

 

แบบแจ้งการเปิดสอน (ครั้งที่ 2)

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

 

แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาษาไทย

 

ภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

 

 

 

ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์และอัตราการจ่ายงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2555

 

 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

 

หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557

 

 

 

หนังสือแจ้งส่วนงาน

 

 

 

ใบสมัครขอรับทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ

 

 

 

หนังสือแจ้งส่วนงาน

 

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2557

 

 

 

แบบสรุปการเสนอขอรับทุน

 

 

 

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน

 

 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

สำนักงานก.พ.

 

สำนักงานการทะเบียน

 

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บวิชาการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547