F กิจการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบ เสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

 

   

ประกาศโครงการ"สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒"

++ ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ

++ แนวทางการเขียนเสนอชุดโครงการ

Hitachi Scholarship Research Support Program for 2018

++ มูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครแข่งขันทุนวิจัย ประจำปี 2018 สำหรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขา natural science หรือ interdisciplinary research เน้นทางด้าน energy, environment, urban development, transportation, health care และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไป – กลับ ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำนักบริหารวิชาการขอให้ส่วนงานเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนไปยังสำนักบริหารวิชาการอย่างช้าภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

++ Application Guidelines
++ Application Form

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ

++ หนังสือแจ้งหน่วยงาน
++ ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ. 2557
++ แบบสรุปการเสนอขอรับทุน

++ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
++ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร 14 หลัก (ข้อมูล เมื่อ 12 เม.ย 60)

คู่มือการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารใช้ภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คุณภาพสำหรับการประเมินหลักสูตรแปลมาจาก AUN Actual Quality Assessment of Programme Level : Version No. 2.0 ; October 2014
ห้ามนำ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 " [ ดูรายละเอียด ]

Powerpoint การประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามารตรา 44 แห่งพระราชบัณญัติ จุฬาฯ พ.ศ. 2551 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ วันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ]

 

ประเมินผลการเรียนการสอน ออนไลน์

ระบบประเมินผลการเรียน การสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)

แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )

ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

++ เอกสารประชุมชี้แจง " เอกสารการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 "

++ รายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต จากฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ในระดับหลักสูตร

 

- ตารางการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

- ฟอร์ม สมอ.08

 

- ฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนภาควิชา ให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

 

โครงการ

 

แบบเสนอขอการสนับสนุนการเปิดสอน

 

แบบฟอร์มแสดงการยินยอมของนิสิต

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน

 

แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

ภาษาไทย

 

ภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

 

 

 

ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์และอัตราการจ่ายงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2559

 

 

 

หนังสือแจ้งส่วนงาน

 

 

 

หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557

 

 

 

ใบสมัครขอรับทุน

 

 

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมรองจ่าย

 

 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่าย (แบบ 8708)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

สำนักงานก.พ.

 

สำนักงานการทะเบียน

 

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 
 
 

 

 

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ถนนพญาไท กทม. 10330
โทร 0-22180201 โทรสาร 0-2218-0208
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์